Prawo administracyjne

Kancelaria oferuje w zakresie prawa administracyjnego doradztwo prawne, reprezentację Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi, a w szczególności:

porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;

sporządzenie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,

– sporządzenie odwołań od decyzji oraz zażalenia na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,

– sporządzenie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,

– sporządzenie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,

reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz agendami państwowymi;

sporządzenie skarg oraz skarg nadzwyczajnych i reprezentację Klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.