Odszkodowania

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących zapłaty na ich rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sprawy o odszkodowanie związane są zwykle z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zawinionymi przez osobę trzecią zdarzeniami. Skutkiem ich może być szkoda osobowa lub majątkowa.

Poza samym odszkodowaniem, istnieje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia, rozumianego jako roszczenie wynikające z doznania krzywdy, tj. szkody moralnej. Z tego rodzaju żądaniem może wystąpić nie tylko sam poszkodowany, ale również najbliższa rodzina zmarłego.  

W ramach szeroko pojętego odszkodowania, mieszczą się różnego rodzaju roszczenia, które to zapewnić mają pełną rekompensatę doznanej szkody czy cierpienia psychicznego (krzywdy), w których dochodzeniu pomaga Kancelaria. Należą do nich w szczególności roszczenia o:

– zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała,

– zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby najbliższej,

– odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia (np. zalanie mieszkania, zniszczenie samochodu),

– odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej,

– rentę wyrównawczą albo rentę na zwiększone potrzeby.